سیستم قرقره و سیم بکسل

قرقره سیم بکسلی کابل گرد

ايـن سيستم به منظـورحمـل كابـل جهـت انتقال جريان بــرق درمسيرهـاي مستقيـم كه فقـط درابتـدا وانتهــاي مسيـرامكـان نگـه داشتـن كابـل وجـود داشتـه و طــول مسيـر كمتـر از30 متر باشـد مـورداستفاده قـرارمي گيـرد.