خدمات نصب

اجرای قابل اعتماد، به موقع و حرفه ای نصب و راه اندازی مورد نظر شرکت پویا الکتریک بهاران است. از طریق نصب و راه اندازی دقیق توسط پرسنل واحد نصب ، ما یک سیستم فنی کامل راتضمین می کنیم. تکنسین های ما استاندارد های OHSAS 10881 و SCC 6882 را آموزش دیده و تست شده اند.

شما با انعقاد قرارداد خدمات می توانید خدمات زیر داشته باشید:

  • بازرسی و نگهداری از واحد های کارخانه
  • جایگزینی بخاطر سایش قطعات و تجهیزات
  • جایگزینی تجهیزات نقص و یا تکمیل قطعات تجهیزات
  • راه اندازی تجهیزات جدید