شین باز با پوشش PVC هد استیل

محصولات شین باز با پوشش PVC هد استیل

مشخصات شین باز با پوشش PVC هد استیل

ايـن سيستـم جهت برق رساني در مسيرهاي با دمـاي كمتـراز °60C و يا مكانهايـي كـه مسئلـه رطوبـت و زنـگ زدگـي وجـود دارد استفـاده مي شـود. ايـن سيستـم بــا درجه حفاظــت IP22 بـوده و قابليــت قوسـدار شــدن در مكانهــاي منحنـي را داراســت.ظرفيـت استفـاده از اين تيـپ شين 450 و 800 آمپـر و جاروبك هاي آن 60 و 100 آمپـر مي باشند.