شین باز با پوشش PVC هد استیل

مشخصات سیستم شین باز با پوشش PVC هد استیل

ايـن سيستـم جهت برق رساني در مسيرهاي با دمـاي كمتـراز °60C و يا مكانهايـي كـه مسئلـه رطوبـت و زنـگ زدگـي وجـود دارد استفـاده مي شـود. ايـن سيستـم بــا درجه حفاظــت IP22 بـوده و قابليــت قوسـدار شــدن در مكانهــاي منحنـي را داراســت.ظرفيـت استفـاده از اين تيـپ شين 450 و 800 آمپـر و جاروبك هاي آن 60 و 100 آمپـر مي باشند.