محصولات شرکت پویا الکتریک بهاران

دسته بندی اصلی محصولات پویا الکتریک

لیست کل محصولات پویا الکتریک

مشخصات دسته بندی محصولات

سیستم ریل و قرقره (Festoon)

ایـن سیستـم، عمل برق رساني بـه تجهيزات متحرك را بوسيلـه كابل انجام می دهد و در انواع زیر تولید می گردد:

  • C -Rail 
  • I-Rail 
  •  BOX-Rail 
  • قرقره و سیم بکسل
C-RAIL
BOX-RAIL
I-RAIL
قرقره و سیم بکسل
Previous slide
Next slide

سيستم شين (Bus bar,Conductor)

ايـن سيستم جهـت عمـل برق رسانـي بـه تجهيـزات متحـرك بـدون استفـاده از كابـل مـورد استفـاده قـرار مي گيـرد و در انواع زیر تولید می شود:

شین بسته

  • شین بسته با پوشش PVC
  • شین بسته با پوشش آلومینیوم
  • شین بسته با کاور آلومینیوم DKK

 

شین باز

  • شین باز بدون پوشش (آلومینیومی)
  • شین باز با پوشش PVC
  • شین باز با پوشش PVC (50 آمپر)
شین بسته با پوشش PVC
شین بسته با پوشش آلومینیوم
شین باز بدون پوشش (آلومینیومی)
شین باز با پوشش PVC
Previous slide
Next slide