شین بسته با پوشش آلومینیوم

مشخصات سیستم شین بسته با پوشش آلومینیوم

ايــن سيستــم جهــت بــرق رسا نــي در مسيرها يي كــه دمــاي محــل نصــب بيشتــر از °55C و كمتــر از °90C است مورد استفـاده قـرار مي گيرد.جهـت نصب اين سيستـم در طولهـاي بيشتر از 80 متر بايـد از نيم درز انبساط و يا درز انبساط با مشورت كارشناسان اين شركت استفـاده گـردد.

شین بسته با پوشش آلومینیوم