شین بسته با پوشش آلومینیوم

محصولات شین بسته با پوشش آلومینیوم

مشخصات شین بسته با پوشش آلومینیوم

ايــن سيستــم جهــت بــرق رسا نــي در مسيرها يي كــه دمــاي محــل نصــب بيشتــر از °55C و كمتــر از °90C است مورد استفـاده قـرار مي گيرد.جهـت نصب اين سيستـم در طولهـاي بيشتر از 80 متر بايـد از نيم درز انبساط و يا درز انبساط با مشورت كارشناسان اين شركت استفـاده گـردد.

شین بسته با پوشش آلومینیوم