سی ریل (C-RAIL)

محصولات سی ریل (C-RAIL)

مشخصات سی ریل (C-RAIL)

هدف ازاين سيستم حمل كابل جهت انتقال جريـان بـرق در مسيرمستقيم مي باشد که برای عرض 55 میلیمتـر و نـوع خـاص آن حداکثـر 85 میلیمتـر و طـول مسیـر حرکـت کابل حداکثر50 متر می تواند مورد استفاده قرار گیرد . کــه درانـــواع مختلـف بـه شــرح ذیــل تولیــد می گــردد :

فلزی : (بـراي مكانهــاي معمولــي و بــا رطوبــت متعــارف)

آ لومينيومـــــي: (بـــراي رطوبــت بــالا همــراه بــا گرمـــا)

PVC :(بـراي محيط هـاي اسيدي و بازي) توليد مي شود.