شین بسته کاور آلومینیوم DKK

مشخصات سیستم شین بسته کاور آلومینیوم DKK

این سیستم جهت برقرسانی در مسیرهایی که دمای نصب بیشتر از 55 درجه سانتیگراد و کمتر از 90 درجه سانتیگراد است مورد استفاده قرار می گیرد. سیستم شین DKK با توجه به ابعاد کوچک آن فضای کمتری در مقایسه با شین های پویا الکتریک اشغال کرده و لیکن به همان نسبت استحکام کمتری دارد.