شین باز با پوشش PVC (50 آمپر)

مشخصات سیستم شین باز با پوشش PVC (50 آمپر)

ایـن سیستـم شیـن بیشتـر جهـت برق رسانی بـه جرثقیل هـای مونوریـل و تجهیزاتی کـه در مسیـر قوسـدارحرکت می کنـد مورداستفاده قرار می گیرد.