ریل و قرقره

مشخصات سیستم ریل و قرقره

ایـن سیستـم، عمل برق رساني بـه تجهيزات متحرك را بوسيلـه كابل انجام می دهد و در انواع زیر عرضه می شود:

C -Rail

I-Rail 

BOX-Rail

قرقره و سیم بکسل