شین باز بدون پوشش آلومینیومی

محصولات شین باز بدون پوشش آلومینیومی

مشخصات شین باز بدون پوشش آلومینیومی

اين سيستـم جهـت بـرق رساني در مسيرهايي كه جريان برق ، تعداد جرثقيل و يـا دماي زياد داشتـه باشيم استفـاده مي گـردد. ايـن سيستم با درجه حفاظت IP00 بوده، لذا هنگام استفـاده، افـراد نبايد به آن نزديك شوند و كارخانه استفاده كننده بايد از نظرايمني فني در كيفيـت مناسبي قـرار داشتـه باشـد.
آمپرهـاي توليدي درايـن محصـول شامـل شين هـاي بـا ظرفيـت 600 آمپـر و 800 آمپر و جاروبك هاي قابل نصب آن 100 ، 400 و 800 آمپرمي باشند.