قرقره و سیم بکسل

محصولات قرقره و سیم بکسل

مشخصات قرقره و سیم بکسل

ايـن سيستم به منظـورحمـل كابـل جهـت انتقال جريان بــرق درمسيرهـاي مستقيـم كه فقـط درابتـدا وانتهــاي مسيـرامكـان نگـه داشتـن كابـل وجـود داشتـه و طــول مسيـر كمتـر از30 متر باشـد مـورداستفاده قـرارمي گيـرد.