شین

مشخصات سیستم شین

ايـن سيستم جهـت عمـل برق رسانـي بـه تجهيـزات متحـرك بـدون استفـاده از كابـل مـورد استفـاده قـرار مي گيـرد.ازايـن رو در مسيرهـاي بـا طـول زياد حتمـاً بايد از اين سيستـم استفاده گردد. امتیاز ديگـر ايـن سيستـم این اسـت كه مي تـوان با توجه به ظرفيت آن جهـت بـرق رساني چنديـن وسيله متحرك نظيـر جرثقيل استفاده نمود.

سیستم شین

بـراي برخـي از كارخانجات كـه بخواهند از جريان الكتريسيته بدون نصـب سيني كابل و كابـل استفـاده كننـد، از ايـن سيستم مي توان بـا رعايت شرايطي ، انشعاب برق گرفتـه و تجهيـزات ثابت خود را برق دهي نمايند.

این سیستم شامل دسته بندی های زیر می باشد:

شین بسته :

شین بسته با پوشش pvc

شین بسته با پوشش آلومینیوم

شین بسته با پوشش آلومینیوم DKK

 

شین باز :

در مكانهايي كه دمـاي كار زياد است و بخواهيم از هـرمكان جاروبك را از سيستم جدا يـا اضافـه كنيـم و همچنيـن در ظرفيتهـاي زياد ميتوان از این سیستم استفـاده نمـود. این سیستم شامل دسته بندی های زیر می باشد:

شین باز بدون پوشش آلومینیومی

شین باز با پوشش PVC

شین باز با پوشش PVC (50 آمپر)

شین باز