فیلم های آموزش نصب محصولات پویا الکتریک

ساپورت گذاری

 آموزش ساپورت گذاری

سیستم ریل و قرقره

 آموزش نصب C-RAIL

 آموزش نصب BOX-RAIL

 آموزش نصب I-RAIL

سیستم شین

نصب شین بسته با کاور PVC

نصب شین بسته با کاور AL

نصب جاروبک شین بسته

نصب شین باز بدون پوشش

نصب شین باز هد استیل کاور PVC

نصب جاروبک شین باز هد استیل

نصب شین تسمه ای