سیستم ریل و قرقره (Festoon)

i rail

ایـن سیستـم، عمل برق رساني بـه تجهيزات متحرك را بوسيلـه كابل انجام می دهد و در انواع C -Rail ، قرقره و سیم بکسل، I-Rail  ، BOX-Rail توليـد مي گردد.