سيستم شين (Bus bar,Conductor)

سیستم شین

ايـن سيستم جهـت عمـل برق رسانـي بـه تجهيـزات متحـرك بـدون استفـاده از كابـل مـورد استفـاده قـرار مي گيـرد.ازايـن رو در مسيرهـاي بـا طـول زياد حتمـاً بايد از اين سيستـم استفاده گردد.امتیاز ديگـر ايـن سيستـم این اسـت كه مي تـوان با توجه به ظرفيت آن جهـت بـرق رساني چنديـن وسيله متحركنظيـر جرثقيل استفاده نمود.بـراي برخـي از كارخانجات كـه بخواهند از جريان الكتريسيته بدون نصـب سيني كابل و كابـل استفـاده كننـد، از ايـنسيستم مي توان بـا رعايت شرايطي ، انشعاب برق گرفتـه و تجهيـزات ثابت خود را برق دهي نمايند.

شين بسته

اين سيستم در دو نوع پوشش PVC و پوشش آلومينيوم توليد مي گردد.

شين باز (Open Conductor Systems)

در مكانهايي كه دمـاي كار زياد است و بخواهيم از هـرمكان جاروبك را از سيستم جدا يـا اضافـه كنيـم و همچنيـن در ظرفيتهـايزياد ميتوان از این سیستم استفـاده نمـود.