محصولات شرکت پویا الکتریک بهاران

سیستم ریل و قرقره (Festoon)

ایـن سیستـم، عمل برق رساني بـه تجهيزات متحرك را بوسيلـه كابل انجام می دهد و در انواع زیر تولید می گردد:

C-RAIL
BOX-RAIL
I-RAIL
قرقره و سیم بکسل
Previous slide
Next slide

سيستم شين (Bus bar,Conductor)

ايـن سيستم جهـت عمـل برق رسانـي بـه تجهيـزات متحـرك بـدون استفـاده از كابـل مـورد استفـاده قـرار مي گيـرد و در انواع زیر تولید می شود:

شین بسته

شین باز

شین بسته با پوشش PVC
شین بسته با پوشش آلومینیوم
شین باز بدون پوشش (آلومینیومی)
شین باز با پوشش PVC
Previous slide
Next slide