شین بسته با پوشش pvc

Product of شین بسته با پوشش pvc

Specifications of شین بسته با پوشش pvc

ايـن سيستم ، دارای كيفيت بالا و سهولت در نصب می باشد. سيستم شيـن pvc در كليه واحدهاي صنعتي كه دمـاي محيط زير 55 است مورد استفاده قرار مي گيرد.
مزايـاي ايـن سيستـم عبارتنـد از: ضربـه پذيري ، انعطـاف پذيـري ، حفاظـت از جاروبك در مقابـل استهـلاك ، حفاظـت از مس هـاي داخل شيـن درمقابـل خمـش ، راحتي در نصـب و جـابجا يي سيستم ، امكان نصب گردگير (زيپ) برروي آنهـا درمواقعـي كـه محيط نصب ، گـرد و خـاك زيـادي داشتـه باشـد.

اين سيستم در ظرفيت هاي 50 ،80 ،120و 240 آمپردرشركت پويا الكتريك توليد مي شود و درطولهاي بيش از80 متر در داخل سالـن و بيشتـر از 60 متـردر خـارج سالـن (فضاي باز) بايد از نيم درز انبساط و يا درز انبساط با مشورت كارشناسان اين شـركت استفاده گـردد. درجـه حفاظت در اين سيستم براي بدون گردگير IP22 و براي گردگيـردار IP33 مي باشد.