توضيحات پروژه

عنوان محصول جاروبک 800 آمپر فاز
کد محصول 36027