شین بسته با پوشش PVC

لیست محصولات سیستم شین بسته با پوشش PVC

شین پی وی سی 50آمپر 4خط

شین پی وی سی 50آمپر 4خط

شین پی وی سی 80آمپر 4خط

شین پی وی سی 80آمپر 4خط

شین پی وی سی 120آمپر 4خط

شین پی وی سی 120آمپر 4خط

شین پی وی سی 240آمپر 4خط

شین پی وی سی 240آمپر 4خط

شین پی وی سی 50آمپر 4خط زیپ دار

شین پی وی سی 50آمپر 4خط زیپ دار

شین پی وی سی 80آمپر 4خط زیپ دار

شین پی وی سی 80آمپر 4خط زیپ دار

شین پی وی سی 120آمپر 4خط زیپ دار

شین پی وی سی 120آمپر 4خط زیپ دار

شین پی وی سی 240آمپر 4خط زیپ دار

شین پی وی سی 240آمپر 4خط زیپ دار

شین پی وی سی 50 آمپر 5 خط

شین پی وی سی 50 آمپر 5 خط

شین پی وی سی 80 آمپر 5 خط

شین پی وی سی 80 آمپر 5 خط

شین پی وی سی 120 آمپر 5 خط

شین پی وی سی 120 آمپر 5 خط

شین پی وی سی 240 آمپر 5 خط

شین پی وی سی 240 آمپر 5 خط

تغذیه وسط پی وی سی 50آمپر

تغذیه وسط پی وی سی 50آمپر

تغذیه وسط پی وی سی 80آمپر

تغذیه وسط پی وی سی 80آمپر

تغذیه وسط پی وی سی 120آمپر

تغذیه وسط پی وی سی 120آمپر

تغذیه وسط پی وی سی 240آمپر

تغذیه وسط پی وی سی 240آمپر

تغذیه ابتدا پی وی سی 240آمپر

تغذیه ابتدا پی وی سی 50آمپر

تغذیه ابتدا پی وی سی 240آمپر

تغذیه ابتدا پی وی سی 80آمپر

تغذیه ابتدا پی وی سی 240آمپر

تغذیه ابتدا پی وی سی 120آمپر

تغذیه ابتدا پی وی سی 240آمپر

تغذیه ابتدا پی وی سی 240آمپر

نیم درز انبساط پی وی سی 50آمپر

نیم درز انبساط پی وی سی 50آمپر

نیم درز انبساط پی وی سی 240آمپر

نیم درز انبساط پی وی سی 80آمپر

نیم درز انبساط پی وی سی 240آمپر

نیم درز انبساط پی وی سی 120آمپر

نیم درز انبساط پی وی سی 240آمپر

نیم درز انبساط پی وی سی 240آمپر

نیم درز انبساط پی وی سی 240آمپر

درز انبساط پی وی سی 50آمپر

نیم درز انبساط پی وی سی 240آمپر

درز انبساط پی وی سی 80آمپر

نیم درز انبساط پی وی سی 240آمپر

درز انبساط پی وی سی 120آمپر

نیم درز انبساط پی وی سی 240آمپر

درز انبساط پی وی سی 240آمپر

رابط مسی پی وی سی 240آمپر

رابط مسی پی وی سی 50 و 80آمپر

رابط مسی پی وی سی 240آمپر

رابط مسی پی وی سی 120آمپر

رابط مسی پی وی سی 240آمپر

رابط مسی پی وی سی 240آمپر

درب ابتدا و انتهای شین پی وی سی

درب ابتدا و انتهای شین پی وی سی

شین به شین پی وی سی تیپ3

شین به شین پی وی سی تیپ2

شین به شین پی وی سی تیپ3

شین به شین پی وی سی تیپ3

شین به ساپورت پی وی سی تیپ1

شین به ساپورت پی وی سی تیپ1

شین به ساپورت پی وی سی تیپ2

شین به ساپورت پی وی سی تیپ2

جارو بک 4 خط پویا

جارو بک 4 خط پویا

عملک جاروبک و پایه با بست (کامل)

عملک جاروبک و پایه با بست (کامل)

تسمه یکسره قلاویز با پیچ و مهره

تسمه یکسره قلاویز با پیچ و مهره

ايـن سيستم ، دارای كيفيت بالا و سهولت در نصب می باشد. سيستم شيـن pvc در كليه واحدهاي صنعتي كه دمـاي محيط زير 55 است مورد استفاده قرار مي گيرد.

safe-8

 

مزايـاي ايـن سيستـم عبارتنـد از: ضربـه پذيري ، انعطـاف پذيـري ، حفاظـت از جاروبك در مقابـل استهـلاك ، حفاظـت از مس هـاي داخل شيـن درمقابـل خمـش ، راحتي در نصـب و جـابجا يي سيستم ، امكان نصب گردگير (زيپ) برروي آنهـا درمواقعـي كـه محيط نصب ، گـرد و خـاك زيـادي داشتـه باشـد.

اين سيستم در ظرفيت هاي 50 ،80 ،120و 240آمپردرشركت پويا الكتريك توليد مي شود و درطولهاي بيش از80 متر در داخل سالـن و بيشتـر از60 متـردر خـارج سالـن(فضاي باز) بايد از نيم درز انبساط و يا درز انبساط با مشورت كارشناسان اين شـركت استفاده گـردد. درجـه حفاظت در اين سيستم براي بدون گردگيرIP22 و براي گردگيـردار IP33 مي باشد.