شین بسته با پوشش آلومینیوم

لیست محصولات سیستم شین بسته با پوشش آلومینیوم

شین آلومینیوم 240آمپر

شین آلومینیوم 80آمپر

شین آلومینیوم 240آمپر

شین آلومینیوم 120آمپر

شین آلومینیوم 240آمپر

شین آلومینیوم 240آمپر

تغذیه وسط آلومینیوم پویا 80آمپر 4خط

تغذیه وسط آلومینیوم پویا 80آمپر 4خط

تغذیه وسط آلومینیوم پویا 240آمپر 4خط

تغذیه وسط آلومینیوم پویا 120آمپر 4خط

تغذیه وسط آلومینیوم پویا 240آمپر 4خط

تغذیه وسط آلومینیوم پویا 240آمپر 4خط

تغذیه ابتدا آلومینیوم پویا 240آمپر 4خط

تغذیه ابتدا آلومینیوم پویا 80آمپر 4خط

تغذیه ابتدا آلومینیوم پویا 240آمپر 4خط

تغذیه ابتدا آلومینیوم پویا 120آمپر 4خط

تغذیه ابتدا آلومینیوم پویا 240آمپر 4خط

تغذیه ابتدا آلومینیوم پویا 240آمپر 4خط

نیم درز انبساط آلومینیوم 240آمپر 4خط پویا

نیم درز انبساط آلومینیوم 80آمپر 4خط پویا

نیم درز انبساط آلومینیوم 240آمپر 4خط پویا

نیم درز انبساط آلومینیوم 120آمپر 4خط پویا

نیم درز انبساط آلومینیوم 240آمپر 4خط پویا

نیم درز انبساط آلومینیوم 240آمپر 4خط پویا

نیم درز انبساط آلومینیوم 240آمپر 4خط پویا

درز انبساط آلومینیوم 80آمپر 4خط

درز انبساط آلومینیوم 240آمپر 4خط

درز انبساط آلومینیوم 120آمپر 4خط

درز انبساط آلومینیوم 240آمپر 4خط

درز انبساط آلومینیوم 240آمپر 4خط

اتصالات شین آلومینیوم 80 و 120 و 240آمپر

اتصالات شین آلومینیوم 80 و 120 و 240آمپر

درب ابتدا و انتهای شین آلومینیوم

درب ابتدا و انتهای شین آلومینیوم

شین به نبشی آلومینیوم تیپ1 پویا

شین به نبشی آلومینیوم تیپ1 پویا

شین به نبشی آلومینیوم تیپ2 پویا

شین به نبشی آلومینیوم تیپ2 پویا

ثابت کننده شین بسته آلومینیوم

ثابت کننده شین بسته آلومینیوم

ايــن سيستــم جهــت بــرق رسا نــي در مسيرها يي كــه دمــاي محــل نصــب بيشتــر از °55C و كمتــر از °90C است مورد استفـاده قـرار مي گيرد.جهـت نصب اين سيستـم در طولهـاي بيشتر از 80 متر بايـد از نيم درز انبساط و يا درز انبساط با مشورت كارشناسان اين شركت استفـاده گـردد.

 

safe-11