شین باز بدون پوشش (آلومینیومی)

لیست محصولات سیستم شین باز بدون پوشش (آلومینیومی)

شین باز 600 آمپر

شین باز 800 آمپر

شین باز 600 آمپر

شین باز 600 آمپر

مقره کامل G70 نول

مقره کامل G85 نول

مقره کامل G70 فاز

مقره کامل G85 فاز

مقره کامل G70 نول

مقره کامل G70 نول

مقره کامل G70 فاز

مقره کامل G70 فاز

شین به شین باز 800 و 600آمپر

شین به شین باز 800 و600 آمپر

ثابت کننده شین باز

ثابت کننده شین باز

درز انبساطی شین باز 600آمپر

درز انبساطی شین باز 800آمپر

درز انبساطی شین باز 600آمپر

درز انبساطی شین باز 600آمپر

ورودی برق شین باز 600آمپر

ورودی برق شین باز 800آمپر

ورودی برق شین باز 600آمپر

ورودی برق شین باز 600آمپر

جاروبک 800 آمپر فاز

جاروبک 800 آمپر فاز

جاروبک 800 آمپر نول

جاروبک 800 آمپر نول

جاروبک 400 آمپر فاز

جاروبک 400 آمپر فاز

جاروبک 400 آمپر نول

جاروبک 400 آمپر نول

جاروبک 100 آمپر فاز

جاروبک 100 آمپر فاز

جاروبک 100 آمپر نول

جاروبک 100 آمپر نول

علمک جاروبک 400 و800 آمپر

علمک جاروبک 400 و800 آمپر

علمک جاروبک 100 آمپر شین باز

علمک جاروبک 100 آمپر شین باز

اين سيستـم جهـت بـرق رساني در مسيرهايي كه جريان برق ، تعداد جرثقيل و يـا دماي زياد داشتـه باشيم استفـاده مي گـردد. ايـن سيستم با درجه حفاظت IP00 بوده، لذا هنگام استفـاده، افـراد نبايد به آن نزديك شوند و كارخانه استفاده كننده بايد از نظرايمني فني در كيفيـت مناسبي قـرار داشتـه باشـد. آمپرهـاي توليدي درايـن محصـول شامـل شين هـاي بـا ظرفيـت 600 آمپـر و 800 آمپر و جاروبك هاي قابل نصب آن 100 ، 400 و 800 آمپرمي باشند.