شین باز با پوشش پی وی سی 50 آمپر

نگهدارنده شین تسمه ای

ایـن سیستـم شیـن بیشتـر جهـت برق رسانی بـه جرثقیل هـای مونوریـل و تجهیزاتی کـه در مسیـر قوسـدارحرکت می کنـد مورداستفاده قرار می گیرد.