شین باز با پوشش پی وی سی 50 آمپر

لیست محصولات سیستم شین باز با پوشش پی وی سی 50 آمپر

شین تسمه ای 50 آمپر

شین تسمه ای 50 آمپر

نگهدارنده شین تسمه ای

نگهدارنده شین تسمه ای

محکم کننده و ورودی برق شین تسمه ای 50 آمپر

محکم کننده و ورودی برق شین تسمه ای 50 آمپر

ایـن سیستـم شیـن بیشتـر جهـت برق رسانی بـه جرثقیل هـای مونوریـل و تجهیزاتی کـه در مسیـر قوسـدارحرکت می کنـد مورداستفاده قرار می گیرد.