شین باز با پوشش پی وی سی 450 آمپر

لیست محصولات سیستم شین باز با پوشش پی وی سی 450 آمپر

شین باز کاور PVC

شین باز کاور PVC

درز انبساط شین باز کاور PVC

درز انبساط شین باز کاور PVC

مقره کامل شین باز کاور PVC

مقره کامل شین باز کاور PVC

شین به شین شین باز کاور PVC

شین به شین شین باز کاور PVC

رابط مسی شین باز کاور PVC

رابط مسی شین باز کاور PVC

ثابت کننده شین باز کاور PVC

ثابت کننده شین باز کاور PVC

ورودی برق

ورودی برق

جاروبک شین باز کاور PVC 80 و160 آمپر

جاروبک شین باز کاور PVC 80 و160 آمپر

ايـن سيستـم جهت برق رساني در مسيرهاي با دمـاي كمتـراز °60C و يا مكانهايـي كـه مسئلـه رطوبـت و زنـگ زدگـي وجـود دارد استفـاده مي شـود. ايـن سيستـم بــا درجه حفاظــت IP22 بـوده و قابليــت قوسـدار شــدن در مكانهــاي منحنـي را داراســت.

ظرفيـت استفـاده از اين تيـپ شين 450 آمپـر و جاروبك هاي آن 80  و 160 آمپـرمي باشند.

 

Untitled