سیستم قرقره و سیم بکسل

لیست محصولات سیستم قرقره و سیم بکسل

راهنمای قدرت سیم بکسلی تیپ1

راهنمای قدرت سیم بکسل تیپ 1

راهنمای فرمان سیم بکسلی

راهنمای فرمان سیم بکسلی

قرقره سیم بکسلی کابل گرد

قرقره سیم بکسلی کابل گرد

قرقره سیم بکسلی کابل تخت

قرقره سیم بکسلی کابل تخت

ايـن سيستم به منظـورحمـل كابـل جهـت انتقال جريان بــرق درمسيرهـاي مستقيـم كه فقـط درابتـدا وانتهــاي مسيـرامكـان نگـه داشتـن كابـل وجـود داشتـه و طــول مسيـر كمتـر از30 متر باشـد مـورداستفاده قـرارمي گيـرد.